Uqauhiriyauniga NGMP

Piksa talvangartuq: Atuat Shouldice

Hunauva Nunavunmi Tamainni Takuurivangnikkut Parnaiyautaanni?

Nunavunmi Tamainni Takuurivangnikkut Parnaiyautaanni (NGMP) ilagiluaqta Nunavumi Nunataaqnikut Agikati-riigutauyum (NLCA). Atuliriagani NGMP-guyuq, Kavamat Kanatami havaqatiqaqtut Nunavumi ikayuqti-miknik katitiriyaagani naunaiyaqlugilu hivuniqhijutin pijutiqaqtut inuit manikhaqhiutilu naamainariagani Nunavumi:

Nakatani 12.7.6-mi – Hunanikliqaa Amirijutin

Aturiaqaqtuq hunanikliqaa amirijutimik katitiriagani ilituqhaqlugilu hivuniqhijutikhat hivunikhami namai-naqniganilu avatauyup inuilu manikhaqhiurutilu Nunauvmi Nunataaqviuyumi. Kavamat, havaqatiqaqlu-tik Nunavumi Paqnaiyaiyit Kamisiuyuq (NPC), havaa-qaqniaqut ihuaqhaqnigani hunanikliqaa amirijutinut upalugaiyaunmik tikuaqtutilugilu ihuaqhaqlugilu hunanikliqaa amirijutin naunaipkutiniklu katitirijutin.

Una NGMP parnauqatigiyaat havaangit amiriyauhimayut katimayiralaat aulapkaiyut kivgaqtuiqatauhimayut uuminngat Nunavut Parnaiyaiyit, Nunavut Tunngavik Timigutit, Nunavut Kavamangit, Nunaqaqaaqhimayut Inulituqait Kanatami (INAC) kivgaqtuiyangit Kanatam Kavamatuqangit. Una Kavamatuqangit amiriyaulluaqhimayaat iluani INAC-nit.

NGMP Atulirumayainik Upalugaiyaut

Nuviqhaknigin Qanuriniriyavut, talimani ukiuni Atulirumayainik Upalugaiyaut umani NGMP (2010/11-min 2014/15-mut), uqaqtuq NGMP-guyuq havaaqhitauniga, tautuktuuyaaqtait, iniqtirumayait, iniqhimayaulu, havauhiinik munariyutin ataniqtuijutilu. Una atulirumayauyuq upalugaiyaut munarijutauluaq-niaqtuq igilrutaa NGMP-mi, tungavigilugulu uqaqvigi-yaagani upipkaqlugilu ahianin ikayuqtuiyut, ilauyut, ilaliutiyumayulu ikayuqtiriit pivalianiganik havaami hunauniginik, havauhikhanik, ihuaqutiniklu.

NGMP-kut Aipagutuaraagan Iniqhimayait

Ikayuqtiqaqhutik Nunatiami Atautimukpaliayunik Aktuqniginik Amirijutinut Havaamin (CIMP), NGMP-guyup takupkaqtitait aipagutuaraagan iniqhimayatik. 

Hivuniqhijutikhanik Katitiriyutin

Una NGMP ikayuqpakhutik kititiraangat naunaiyaiyunillu atuqhimayainnit amiridjutinut naunaiyaiyut, naunaiqhiiyut inilluangit humiliqaak amiriyaugialik piyumayaukpat, ilaliutauhunnguyullu kitunuliqaak amiridjutinut unipkaangit. Una ilaliutauhimayuq tamarmik pitquhiutigut qauyihainikkullu qauyimayatuqangit.    

NGMP-guyuqlu ikayuktuq pivalianiganik amirijutinik hivuniqhijutin piqaginiginik. Ikitut manikhaakhat qahikhiliqtauyut amirijutinut naunaipkutit pivalainiginik havaat pijutauyut NGMP-mi havaariyaulraarumayunik.

Hivuniqhijutin NGMP-m katitigait:

Qanuritunik hivuniqhijutikhamik NGMP-mi katitirivan?

NGMP-guyuq katitiriyuq ilituqhaqhugilu hivuniqhijutin hivunikhami qanurinigin Nunavumi avatauyum, inugi-yait, nunagiyauyut, manikhaqhiurutilu. Una nakuniq-haulaaqtut amigailutikluniit, tamainik igilraat nutauniq-halu naunaipkutit. Ihumagiyauluaqniaqtuq uqaqatiriigu-tait NGMP-mi ilauyut, Nunavumiulu, havakvuyut, ilituqhaiyit, naunaiyaiyilu nutauniqhanik.

Qanuq piniaqigu hivunikhijutikhat NGMP-mi katitigauyut?

NGMP-mik qungiakhaq hivuniqhijutikhanut itiriaqvik Nunavumiutanit, havakviknit, ilituqhaiyinit, naunaiyai-yinilu nutauniqhanik, kituniluliqaa inuknit piyumayunik amirijutinut naunaipkutinik. NGMP-lu takupkaqtitainia-quq Qanuriniganik Avatauyup unipkaanik, qaguguraik-palu piksuyuuyaqtunik nunam avatigiyaanik inujuhiqnik manikhaqhiurutiniklu qanuriniganik.

NGMP-mi Amiri-jutinut Ijuagakhaq Qauyimayauyunik 2013-mi

NGMP-mi Amirijutinut Ijuagakhaq Qauyumayauyunik 2013-mi qauyivaalirutauyuq taja NGMP-mi qauyima-yainik hivunikhijutikhalu, tiquaqtutilugilu naunaipkuti-nik katitiriyutikhanik, ilituqhautikhanik unipkaaqpaklu-gilu hulijuhiit NGMP-kuni ilauyut. Ijuagakhat pipkaiyut taja hivuniqhijutikhanik ilikut Atuqtunik Ilagini naunai-rutauvlutiklu Nunavumi hunanikliqaa amirijutinik pijutigiyainik, ihariagiyainik aturiaqaqtainiklu atuni Atuqniqaqtuq Ilagani.

Tukuyumaniarunaqhivutilu umiga:

Date modified: