Maniktalgit Havanguyut Titiqat Ukiungatigut

NGMPkunit Manikhait ovalo Ikayugutikhait Hanayakhat Katitigutait 2019mi-2022mu

Nunavumi Kungiaktiligiyit Paknaiyautait (NGMP) ikayuktut ungahiktumut kungiagutikhait uktugutikhainik avatiligiyiit ilanganut, hanatiligiyiitlu ovalo nunat ovalo imait atukhimayait nunainik mikhaanut manikhainut ovalo ikayugutikhainut manikhait. Uktugumayut ihivgiuktauniaktut atuklugit hanayakhat ikayugutikhainnnik ovalo kungiagutikhainik ovalo nunalaani pilaaktainik angiyumik hanatjutikhait atulaaktut

Naitumik titigasutait aviktukhimayunit:

KIT       Kitikmeot                     
KIV       Kivalliq                                     
QIK       Qikiqtani                                  
NU        Nunavumi

HANAYAKHAT NAAMAIT NGMPkut HIVULIUTITAIT HANAYAKHAT HIVULIIT ATIA HANAYAKHAT UKIUMI TITIGAITAIT UKIUMI
2019-20 2020-21 2021-22
HANATILIGIYIIT KUNGIAKTAKHAT
Imakhainik
19EC60 Imakhainik ARCTIConnexion Havakviit, Imait ovalo Inuit, nunaini kungiagutikhait atugutainik Kamanituami ovalo Igluligaarjumi KIV
Nunai Umayuit
19EC62 Tuktut Beverly ovalo Qamanirjuaq Tuktuligiyit Katimayiit (BQCMB) Tuktut Pihimayut Tuhaktigutait Kivalliqmi Nunalaanit KIV
19EC65 Nanuit Kavamatkut Nunavumi, Avatiligiyit Naunaiyautait Inuit Qaujimajatuqangit aniaktitailigiyiit, amigaitjutait ovalo aviktugutait nanuit tagiungani Davis Staitmie QIK
19EC66 Tuktut, Omingmait Ekaluktutiami Anguhiligiyit Nunalaanit pilihmatjutait kungiagutikhait tuktunik, omingmanik ovalo nigikataktainik Keelinimi, Nunavut KIT
19EC73 Tuktut Kavamatkut Nunavumi, Avatiligiyit Amigaitunik Atugutikhait Ungahiktumut Avatiligiyiit ovalo Nunainik Kungiagutait Qamanirjuaq Tuktut Ivaviit, Kivalliqmi, Nunavut KIV
HANATILIGIYIIT KUNGIAGUTAIT
Inuit
19SE21 Ilihagutait & Ayoikhaitjutait Qaujigiartiit Ihivgiukviani Naunaiyautait kanugitjutait ilihakviinit iniktigutait, Iliniagiakpaalivimit ovalo Ilihagutait nakuutjutainik Nunavumi NU
ATUGUTAIT NUNAIT OVALO IMAIT
Akyagutait Havakatigiigutikhainik ovalo Havagutait
19EC59 Akyagutait ovalo Havakatigiigutikhait ovalo Havagutikhait Amaruq Anguhiligiyit Frobisher Bay Tagiungani Aniktitaaligiyiit Nunauyaktut Hanayakhat QIK
19EC68 Akyagutait Havakatigiigutikhait ovalo Havaktait Hamletkut Ukhuktuuq Tagiumi kungiaguait ikayugiaganik akyaugtikhaiik havakatigiigutikhait, nunalaani hanatiligiyiit ovalo Inuulgamiit Ayoikhaitjutait Ukhuktuumi ovalo Taloyoami, Nunavut KIT
19EC75 Akyagutait Havakatigiigutikhait ovalo Havaktait Universitimi Ottawa Kungiagutait Umiaktuktut Ayokhalaagutait Nunavumi NU
19EC76 Akyagutait Havakatigiigutikhait ovalo Havaktait Tagiuligiyiit, Kanatami Kugluktuk Umialigiyiit Kungiagutait Pilihmatjutait KIT

NGMP-kut Maniktakhat Tunityutitlu Havanguyunut Titiqat 2016-2019

Tapkuat Nunavut Tamaitnut Munaginit Parnaut (NGMP-ngi) ikayuqtai hivituyumun munagini pigiagutit uumatyutinut, inuliqutit-maniliugutit, nunatlu imaqlu atuqni inai atuqhugit maniktakhat tunityutitlu maniktat. Uuktutit naunaiyaqtauyut piplugit havanguyup ikayuqhiutini munaqhityutit nunaliuyutlu pilaqnit pigurhaqni huliniit atulat tapkununga NGMP-kut hivulliutyaqnit. Ilitpaligiangi tapkuat NGMP-kut hivulliutyaqnit naunaiqnilu kina pilagianga tukhiqniq tapkuninga NGMP-ngi maniktat, takulugu tamna 2019-2022 Call for Proposals.

Nainaqni Nunaliit Avikhimaninut:

KIT - Kitikmeot
KIV - Kivalliq
QIK - Qikiqtani
NU - Nunavut-tamaat

HAVANGA NAPPAA NGMP-KUT HIVULLIUTYAQNIT HAVANGA HIVULIQTI TAIGUHIA HAVANGA NUNALIIT AVIKHIMANIA KIINAUYALIQUTIT UKIUNGA
 = MANIKHAQARTUG
2016-2017 2017-2018 2018-2019
UUMAYULIQUTIT HAVAGUTAI
TUKTU
EC38 Tuktut, Angunahuaqni, Umingmait, Angunahuaqni Kavamatkut Nunavut Kingailaup tuktut umingmaitlu amigaitni hiamaumanilu Ukiurtaqtup nunagiyaitni QIK
KIT
EC42 Tuktut, Angunahuaqni Beverly Qamanirjuaq Tuktut Aulatauni Katimayit Mikhautni maniliugutit aktilat angunahuaqninut tapkuat Qamanirjuaq tuktut amihuaqyuit tapkununga tallimat Kivalliq nunaliuyut KIV
HILAP AHIANGUQNIA
EC55 Hilap Ahianguqnia, Imaq Ukiuqtaqtumi Ilittuqhitigiit Tapkunanga hilap ahianguqnia imaquqtuniqnut: Inuit naunaiyaqni munagikhaqninut pilaqnit Ukiurtaqtup imaqaqniuni Nunavutmi QIK
EC30 Hilap Ahianguqnia, Tagiumi Mitqulgit Ukiurtaqtumi Mitqit Katimayit Tukligit II: Nunaliknit-pipkaqni munaqhinit katitauninut aktuanit avatiliqutinut ahianguqni tagiumi uumatyutit tahamani Hudson Bay (tagiup hikua, Tagiuliginiq angutikhatlu hikkutyaunit) KIV
QIK
EC48 Hilap Ahianguqnia, Pitquhiit Hulinit Pitquhiitlu Atuqni Nunat, Angunahuarniq Kivalliq Uumayut Aulatauni Katimayit Inuit Qaujimajatuqangit (IQ) nauniayaut aktuaninut kanngut amigaiqpallaqnit nunamun, angutikhat, inuitylu haniani Arviat Salliqlu, NU KIV
TAGIUMI UMIAKKUQNIT
EC41 Tagiumi Umiakkurniq University-nga Manitoba Aktuanit ilagiagutai umiaqpait aulaqnit Kivalliqmiuni tahamani Hudson Bay – uqhuqyuat kuvini igininaqtut hannaiyaqnit kiunilu KIV
EC43 Tagiumi Umiakkurniq, Pitquhit Huliniit Pitquhitlu Atuqni Nunat University-nga Ottawa Munagini Ukiurtaqtumi umiaqpakkuqnit pitquhit (MAST): ikayurtuqni ihumaliugutauni tagiumi aulatyutit pitquhiliqutitlu atuqnit nunat humiliqak Nunavutmi NU
IMMAP ITINIA
EC37 Imaugaqnit University-nga Ottawa Qangattaqhimayuningaqtut imaugaqtuliqutit (SDB) tagiumi umiaqpait aulagiangi NU
NANNUT
EC58 Nannut Kavamatkut Nunavut, Timinga Avatiligiyit Atulitqikhaqni amigaitpiaqni tapkuat Davis Strait Tagiunga nannut ilagiyait atuqhugit anguhalluni aqnalluni titirtuqnit-angutqigauni naunaiyainiq QIK
TAGIUMI MITQULGIT ANGUTIKHAT
EC23 Tagiumi Mitqulgit, Nannut Pitquhiit Hulinit Pitquhiitlu Atuqni Nunat York University-nga Nunaliuyuningarqtut munagiyauni hikumi-piguqhaqni nattiit nannutlu niginiaqtut tahamani Tagiugaalua Boothia KIT
PITQUHIIT HULINIIT PITQUHIITLU ATUQNI NUNAT
EC51 Pitquhiit Hulinit Pitquhiitlu Atuqni Nunat, Angunahuaqni Tagiumi Mitqulgit Qikiqtani Inuit Katutyiqatigit Nunalikningaqtut munagiyauni uuktyutauyut havanga nunagini aaniaqtailiniq tagiumi uumatyutit tahapkununga nunaliknut Mittimatalik QIK
IMAQ
EC33 Immaq, Hilap Ahianguqnia Kivalliq Inuit Katutyiqatigit Inuu’tuti. Ikayurtuqni tapkuat Qamanittuaq imaqaqnit imaqmittut katiqhuqnit aktuanit munagini havagutit KIV  
IQALUK
EC02 Iqaluit Ekaluktutiak Angutikhaligiyit Katimayit Atuinaqnit tapkuat pinguqtauni akuniuyut, kuugaqmingaqtut munagini havagutit Ukiurtaqtumi iqalukpiit Ikaluktutiakmi KIT  
EC03 Iqaluit Pangnirtung Angutikhaligiyit Katimayit Pivalliatitni atuqpalianilu nunalikningaqtut iqalukliqutit piqaqnit iqaluit munagiyauni havagutit atuqpalianilu iqaluit piqaqnit aulatauni naunaiyaiyit pityuhit Ukiurtaqtumi iqalukpiit tahamani Qikiqtaalukmiuni, Nunavut QIK    
INULIQUTIT_MANILIUGUTIT MUNAGIYAUNI
AANIAQTAILINIQ INUUHIGIKNIQLU
SE06 Aaniaqtailiniq Inuuhigikniqlu Qikiqtani Inuit Katutyiqatigit Inuusiup Asijjiqpallianinganik Ujjiqsurniq (tamnaugaluaq ilihimayaunia Kangiqhimani nunaliuyut ahianguqni Qikiqtaalukmi) QIK    
Iliharniq
SE16 Iliharniq Qaujigiartiit Aaniaqtailinit Naunaiyaivik Nauniaqni pittailitit ilihaqvikmi iniqhinit, ilihatqikhaqnit iliharniq, iliharniqmutlu atuttiaqni Nunavutmi. QIK
SE17 Iliharniq University-nga Alberta Nunaqatigiiktut ikayuutikhait ilihautikhangillu havaanullu uumani avatingnut maniliurahuarnirnut QIK    
TUHAGAKHAT AULATAUNI
Tuhagakhat Aulatauni
LU07 Nuna Imaqlu Atuqni Kanatamiut QIqittaqninut Tuhagakhat Havagutai Aulatauni tapkuat NGMP-kut ttigaqaqvigaluit tuhagakhatlu tahapkunanga Kanatamiuni Qiqittaqninut Tuhagakhat Havagutai NU

NGMP-kut Maniktakhat Tunityutitlu Havanguyunut Titiqat 2010-2016

Nunavunmi Tamainni Takuurivangnikkut Parnaiyautaanni (NGMP)-kut ikayuqtugai hivituyumik munagini pigiagutit tapkunani uumatyutit, inuliqutit-maniliugutit, nunalu imaqlu atuqtauni nunat piplugit maniktakhat tunityutitlu maniktakhai. Maniktakhat pilaqtitai piplugit nakuunit ilikkut uuktugutit, piluaqtumik havanguyut ikayuqtuiyut munaqhityutinik nunaliuyutlu pilaqni piguqhainiq huliniit tapkuat atuqnilgit tapkununga NGMP-kut ihumagiyai, atuqniqhat havagutai, aturniqhatlu huliniit. NAunaigiangi kitut pilaqnit tukhigaqninik tapkuat NGMP-kut maniktakhat, takulugit tapkuat Tukhiutinik Tuniyaunikkut Maliktakhat naunaiqniniklu tapkuat NGMP-kut munaqhiniqmun piyaqaqni, takulugit tapkuat Nunavut General Monitoring Plan Monitoring Blueprint Compendium 2013.

Nainaqhimani nunaliit avikhimaninut:

KIT – Kitikmeot
KIV – Kivalliq
QIK – Qikiqtani
NU – Nunavut-wide

Havanguyuq Nappaa Havanguyuq Hivuliqtia Taiguhia Havanguyuq Nunaliit Avikhimania Kiinauyaliqutit Ukiunga = Manikhaqartuq
2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
Uumayuliqutit Munagityutai
Munaqhityutit Ihumagiyauni: Imatqiktuq Imaq
SE03 Dalhousie University Nunavut Imigaulat Imaq Nakuunia – Imiqtarvikmin Kuvivianut Munaqhiniq QIK   Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq  
Munaqhityutit Ihumagiyauni: Imatqiktumi Iqaluit
EC02 Ekaluktutiak (Cambridge Bay) Angutikhaligiyit Pinguqtitni Hivituyumun, Kuugaqmin Pihimani Munaqhityutit Havagutit tapkununga Ukiurtaqtumi Iqalukpiit Ikaluktutiakmi Nunani, Nunavut KIT   Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq
EC03 Pangnirtung Angutikhaligiyit Pivaliatitni Atuqpalianilu Nunaliknit-Pihimayut Iqaluliginiqmun Nunaqhityutinut Havagutit tapkuatlu Atulilat Aulattityutigit Upalungaiyautit tapkununga Ukiurtaqtumi Iqalukpiit Qikiqtaalukmi, Nunavut QIK   Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq
EC28 Kavamatkut Nunavut - Avatiligiyikkut, Iqaluligiyit Tagiuqmiutaligiyitlu Pinguqtitni Imaqmiutarnut Nunaqhityutit Havaggutit Nunavutmun – Nunavut Nunalikni-Pihimayut Havagutit (N-CAMP) NU   Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq
Munaqhiniqmun Ihumagiyauyuq: Tingmivaktut Angutikhat
EC20 Carleton University-nga Hudson-Tagiunga/Foxe Tagiunga Tagiumi Tingmiat hinaani Munaqhityutit Naunaiyautit – Naunaiyaqni tahapkuat aktuanit Ikiklivaliani Auyami Tagiuq Hikua tahamnalu Ukiurtaqtuq Pivaliatitnia QIK, KIV   Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq
Munaqhiniqmun Ihumagiyauyuq: Tagiumi Haniqangittut
EC13 University-nga Manitoba Inikhainut Alangilautailu Allatqikni tapkuat Uqhukhat Hydrocarbon-ngi Tagiumi Nunavaluini Baffin Bay, Kivalliqhini Kanatamiuni Ukiurtaqtuani QIK   Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq
Munaqhiniqmun Ihumagiyauyuq: Tagiumi Mitqulgit
EC05 University-nga Manitoba Kivalliqhit Kanatamiuni Ukiurtaqtua Aqluit Attahiqni, naunaiyaqni, Munagiyaunilu QIK       Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq
EC23 York University-nga Nunalikningaqhimayut Munaqhityutit Hikumi nattialiuqni Nattiit tapkuatlu Nannut Nigityuhi tahamanu Tagiungani Boothia KIV   Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq
Munaqhiniqmun Ihumagiyauyuq: Tagiup Hinaani Tagiunginnaqmilu Avatigiyai
EC22

Acadia University-nga

Mikiyut Hikuyuilgut Nunavutmi: Tugagat tapkununga Uumayuliqutit Allatqikni, Hilap Ahianguqni Halumailgutlu KIT, KIV   Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq    
EC30 Ukiurtaqtumi Mitiqnut Katimayiit Aktuanit Imaqmun Qulliliquhiuqnit Havanguyut tahamani Ukiumi Tagiup Hikua tapkuatlu Angutikhat Ayuqhitnit tahamani Hudson Bay KIV, QIK       Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq
LU06 LOOKNorth-kut Uqhuqyuaq Kuvini Naunaiqnit tapkuatlu Uuktugautit Ihuaqhautit tahamunga Hudson tamnalu Davis Straits QIK       Manikhaqartuq    
Munaqhiniqmun Ihumagiyauyuq: NUnamiuttat Mitqulgit
EC04 Kavamatkut Nunavut – Avatiligiyikkut Mikhautni Ivayut aqnalluit tapkunani Beverly Amihuaqyuit tahamani Taiga Ukiiyut Iluiliup Tuktuit, Rangifer Trandus Groenlandicus KIV, KIT   Manikhaqartuq     Manikhaqartuq Manikhaqartuq
EC07 Kavamatkut Nunavut – Avatiligiyikkut Kitikmeot Umingmait Aaniagutai Munaguiayuni Havagutit KIT Manikhaqartuq Manikhaqartuq   Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq
EC10 Université du Québec à Rimouski Munagini tapkuat Nunavut Angiyut Nunamiutat Niqituqtit: Qalviit, Ammaqqut, Akhait NU   Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq  
EC26 Queen's University-nga Mikhaanut Atuliqniqhait tapkuat Inuit Qimayangitainik Nannut Naunaiyaqni iniqtiqni tapkuat Naunaiyautit QImayangitainik katitaunit Nannut Uuktugautainik KIT   Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq  
EC27 Beverly tapkuatlu Qamanirjuaq Tuktut Aulattiyit Katimayit (2010-11), Kavamatkut Nunavut-Avatiligiyikkut (2014-15) Uqhukhat Tutqumanit tapkuatlu Ukiup Ilinani Kaivittaqtut Tingmitikkut Ulapihainit Aktuanit tapkununga Iluilikmi Tuktunut KIV Manikhaqartuq       Manikhaqartuq Manikhaqartuq
EC29 Kavamatkut Nunavut-Avatiligiyikkut

Naunaiyatqikhaqni tapkuat Nunavut Nannut Amigaitninut Ilagiyai tahamani M'Clintock tagiungani tahamanilu Baffin Bay

QIK Manikhaqartuq     Manikhaqartuq Manikhaqartuq  
EC31 Yukon Hilattuqhaivia Atuqpalliqni Hunat Ilihimayavut: Ukiurtaqtumiuqatigit Ukiurtaqtuq Tikitpakninut Munaqhityutit Naunaiyautit (CARMA) Pitquhit Pigurhaqninik Pilaqnit Munaqhityutinut Unniqtuqninut Katitlugit Aktuanit Pivaliatitnilu tapkununga Nunavutmi Tuktut NU   Manikhaqartuq Manikhaqartuq      
Inungnut-Ikayuutit Amiqhaiyunut
Munaqhiniqmun Ihumagiyauyuq: Inuit
SE05 University-nga Laval Munaqhiniq Ilihautit tapkuatlu Havaktiuqpiaqtut Atuttiaqni Tahapkunani Inuit Nunavutmi Atiliuqhimayut tapkunani Ilihatqikhautinut Havagutit NU   Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq    
SE06 Qikiqtani Inuit Katutyiqatigit (QIA) Kangiqhimani Nunaliuyut Ahianguqni tahamani Qikiqtaaluk: anunaiyainiq Nunaliuyut Aktuanit taphumanga Nulluuyak Havanguyuq atuqhugit Nunaliuyuni Pihimayut Naunaiyautit QIK       Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq
SE09 Kitikmeot Inuit Katutyiqatigit (KIA) KIA-kut Utiqtaqhugit Nikittaqni Havat munagininut Havanguyuq (Atugakhat 1) KIT   Manikhaqartuq        
SE10

Kavamatkutf Nunavut - Munarhiliqiyikkut Inuuhiriknirmullu

Pivalliqtitni Aaniaqtailiniqmun Tuhagakhat Katitauni tapkuatlu Aaniaqtailiniqmun Munaqhiniq NU   Manikhaqartuq Manikhaqartuq      
Huliniit/Atuqni tapkuat Nuna Imaqlu Atuqni Munagiyauni
Munaqhiniqmun Ihumagiyauyuq: Pitquhit Atuqnit Nunat
LU08

Kitikmeot Inuit Katutyiqatigit

Nuna imaqlu atuqni / pitquhit atuqni nunat
Kitikmeot Inuit Pitquhit Nuna Atuqni Nayuqnilu Huniumaititlugit Ilitquhit Tuhagakhat Ilaliutyaqni Havanguyuq KIT   Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq    
Munaqhiniqmun Ihumagiyauyuq: Piqaqnit Pivaliatitni
LU04

University-nga Calgary

Nakuuhivalliqni Pilaqni tapkuat Nunavutmi Munaqhityutit Tuhagakhat Atuqhugit tapkuat Nunavut Tuhagakhaqaqvit NU       Manikhaqartuq    
LU05 Nunavut Avatiligiyit Katimayit Qangiqtut, Tatya, Naamaktumiklu Pilagahugini Havanguyut Nunauyaliuqni Pigiagutit NU   Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq    
LU07 Kanatamiuni Ukiurtaqtuani Tuhagakhat Havagutit Atuqni Kanatamiuni Ukiurtaqtuq Tuhagakhat Havagutit ikayurtuqninik Nunavut Tamaitnut Munagiyauni Upalungaiyautit NU       Manikhaqartuq Manikhaqartuq Manikhaqartuq
LU11 Kivalliq Inuit Association (KIA) Ilaiutyaqni Imaq Munagiyauni Tuhagakhat Havagutit tapununga KIA Nuna Atuqninut Imaqlu Atuqninut Aulatyutit Havagutit KIV   Manikhaqartuq     Manikhaqartuq Manikhaqartuq
LU12 Nunavut Parnaiyiit Kamisan Atuqniq Nayuqtaunilu Nunaiyaliurnit NU Manikhaqartuq          
Date modified: