Ikayugut Makpigaq

Pilaqnit Atugakhat

Pinahuaqhugit una qagitauyakkuvik pilaliqpaliqnia, Nunavut Tamaitnut Munaqtit Upalungaiyautit atuliqtat titigaguti piyunik:

Pigaluaqtitlugit pinahuaqpiaqnit atuqpiagahuat pilaqninik una qagitauyakkuvia, ilai titiqat kivgaqtutitluniit naniyauyut hamani pilaittulat ilaunut pulaqtinut. Taimaittagangat, tapkuat tugagutai tuhagakhat ilaitnut ikayuqtigilaqtat pipkagauyut.

Aglivaliqni Titiqat Aktilangi

Agligiaqninik titiqat aktilangi Qagitauyakkuviup makpigait, ahiangulaqtatitihuaqhautai Qagitauyakkuvikmun qiniqhiatyutit. Maliklugit tiliugutit ataani piplugu qiniqhiatyutit atuqtat takuluguluniit qiniqhiatyutivit ikayutai unniqtuqnit.

Qagitauyakkut Qinigutit

 1. Tikkuaqlugu "Takunia" atugakhani titiqan.
 2. Tikkuaqlugu "Titiqat Aktilanga".
 3. Tikkuaqlugu "Angitqiyaq" tamnaluniit "Anginiqhaq".

Mozilla Firefox Hapumityut

 1. Tikkuaqlugu "Takunia" atugakhani titiqan.
 2. Tikkuaqlugu "Titiqat Aktilanga".
 3. Tikkuaqlugu "Aglivaliqniq".
 4. Aglivaliqnianik titiqat aktilanga huli, tikkuaqattaqlugu "Aglivaliqniq".

Opera Takukhautyut

 1. Tikkuaqlugu "Takunia" atugakhani titiqan.
 2. Tikkuaqlugu "Qagligiagut".
 3. Atugakhanit, tikkuaqlugu aktilanga piyumayat tautuknianik Qagitauyakkuvik.
 4. Agligiaqnianik titiqat aktilanga huli, aglivaliqlugu pusauniat.

Safari Qinigut

 1. Tikkuaqlugu "Takunia" atugakhani titiqan.
 2. Tikkuaqlugu "Qaglivaliqniq".
 3. Agligiaqnianik titiqat aktilanga huli, tikkuaqattaqlugu "Qaglivaliqnia".

Chrome Qinigut

 1. Tikkuaqlugu hanalgutinguaq qinigutani titiqan.
 2. Tikkuaqlugu "Atugakhat" ("Piyumani" tapkunani Mac tamnalu Linux; "Ihuaqhigiagutit" talvani Chrome OS).
 3. Tikkuaqlugu "Ataani Nahaata".
 4. Talvani "Qagitauyakkuvik Titigait" ilangani, atuqlugu "Titiqat aktilanga" atugakhat ihuaqhigiagutai.

Iliuqaqni Titiqat Inuktitut

Ilai titiqat naniyauyut qagitauyakkuvikmi titiqhimayut Inuktitut Uqauhigut. Atuqtakhaq titigagut (Pigiarniq) atugialik takuyangi ukuat titiqat.

Ikayugut pilaqninut titiqat PDF titigauhigut

Ilai makpigat pilat qagitauyakkuviptingni qagitauyakkut titigaqhimayut titiqat hanahimayugaluit titigalaqninut. Tahapkuat piyaulaqmiyut iliuqaqninut PDF titiqat takuyaqniqnut titigalaqnilu ayyikkuhiqlugit titigauhit, naqittaqnilu ihuaqhaqhimanilu titigaqnit.

Angmaqniahaqlugit kitutliqak PDF titiqat qagitauyakkuviptingni, iliuqagiaqaqtat ilanga akiittuq PDF taiguagut qagitauyakkugut titiqanit ataani.

Tahapkuat qagitauyakkuvit hilatanittut hanalguhita Nunavut Tamaitnut Munaqtit Upalungaiyautit titigaqhimayut ihuaqutikhat atuqtiptingnut. Nunavut Tamaitnut Munaqtit Upalungaiyautit ikayuqtuinahuangittut kitunikliqak ihuaqutinik naniyauyut tahapkunanga qagitauyakkuvikni pilaitailu hanalguhiqnut ikayugutainik atuqtinut iliuqaqtai qagitauyakkugutit qagitauyamingnut.

Date modified: