Titiqat tapkuat NGMP-kut Pinnagiyai Inuliqutit-Maniliugutit Avatiliqutit Ilagiyai (VSEC-ngi)

Tuhaqpaligiami tapkuat atuni VEC-ngi, naqitlugu tamna attavia titiqani.

Ihumagiyauyuq VSEC-ngi Ihumagiyauyuq VSEC-ngi
Inuit

Inugiaknit
Aaniaqtailiniq Inuuhigikniqlu
Niqiqattiarniq
Iliharniq Ilihaityutitlu
Iglugiyauyut
Ihuinarniq
Ikumatyutit Atuqni
Ahii
Maniliugutit

Havakniq
Maniliugutit  Huliniit
Nunaliuyuni Havagutit
Ilitquhit Pitquhit

Inuit Uqauhi
Pitquhit Huliniit Ayuitnitlu
Takulugittauq 'Pitquhiliqutit Atuqni Piyaunit, Titiqat 3
   
Date modified: